Stadgar för Kvartersteatern Sundsvall
Utgåva: 2017-05-16

§ 1 Föreningen
1.1.Syfte
Kvartersteatern Sundsvall skall verka för:
a) Att vara en kulturförening för barn, ungdomar och vuxna som vill arbeta med, och utveckla intresset för teater, musik, dans, film och övrig kommunikation mellan människor.
b) Att föreningens grund skall vila på ledorden jämlikhet, solidaritet, tolerans och demokrati.
c) Att medlemmarna är föreningens viktigaste resurs och deras intressen skall vara i centrum.
d) Att alla har lika rätt att delta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
e) Att var och en skall ha rätt att delta efter sina egna förutsättningar.
f) Att var och en skall ha rätt att utvecklas både kollektivt och individuellt.
g) Att med lust och skaparglädje stärka människor i en uppmuntrande miljö.
h) Att verka för utveckling och samarbete med andra individer och grupper i samhället.


§ 2 Medlemskap
2.1.Medlem
2.1.1. Medlem kan den bli som erkänner och arbetar efter dessa stadgar.
2.1.2.Fullt medlemskap räknas från och med att medlemmen betalat sin medlemsavgift.
2.2.Medlemsavgifter
2.2.1.Varje till föreningen ansluten medlem erlägger av föreningen fastställd avgift.
2.2.2.Avgiften erlägges i början av höstterminen.
2.2.3. Medlem som börjar senare än ordinarie verksamhetsstart erlägger sin avgift snarast.
2.2.4. När årsmötet så beslutar kan familjeavgift ersätta enskild medlemsavgift.
2.2.5. Medlemsavgiften skall vara anpassad så att den inte blir ett hinder för deltagande.
2.3.Uteslutning
2.3.1. Medlem som uppträder på ett sådant sätt, som uppenbart står i strid med föreningens stadgar, värdegrund och syfte och därmed skadar föreningen, kan uteslutas.
2.3.2.Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
2.3.3.Beslut om uteslutning träder omedelbart i kraft.
2.3.4.Om medlemmen vill ifrågasätta uteslutningen skall medlemmen ges tillfälle att inför styrelsen föra talan.
2.4.Suspendering
2.4.1.Styrelsen kan suspendera medlem under begränsad tid, när denne stör och försvårar verksamheten, om styrelsen ändå tror att medlemmen i framtiden kan följa föreningens stadgar, värdegrund och syfte samt samarbeta med övriga medlemmar och ledare.

§ 3 Styrelsen
3.1.Sammansättning och val
3.1.1.Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, och antalet ledamöter skall alltid vara udda.
3.1.2.Årsmötet bestämmer om styrelsen skall ha fler än fem ledamöter.
3.1.3.Styrelseledamöterna skall ha förankring i någon av ABF Västernorrlands medlemsorganisationer, samt aktivt deltaga i föreningens verksamhet.
3.1.4.Suppleanterna skall vara minst fyra.
3.1.5.Årsmötet bestämmer om antalet suppleanter skall utökas.
3.1.6.Styrelsens mandattid skall vara två år. Därvid skall varje år med början efter första valet en del av styrelsen avgå, nämligen så, att ena året avgår ordförande jämte halva antalet av de återstående ledamöterna och andra året kassören och de övriga ledamöterna. Avgående ledamot kan återväljas.
3.1.7.Val av styrelse sker på föreningens årsmöte.
3.1.8.Ordförande och kassör väljs särskilt.
3.1.9.Styrelsen skall snarast efter valet sammanträda för att konstituera sig och upprätta arbetsordning.
3.1.10.Om ordförande eller kassör avgår under mandatperioden sker nyval på ordinarie eller extra medlemsmöte.
3.2.Sammanträden
3.2.1. När styrelseledamot är frånvarande vid styrelsemöte ingår suppleant som ordinarie ledamot i den ordning de valts enligt årsmötesprotokollet.
3.2.2.Suppleanterna skall beredas möjlighet att närvara vi styrelsens sammanträden.
3.2.3.Studieorganisatör för föreningen, som inte utses bland styrelsens ledamöter, skall beredas möjlighet att närvara vid dess sammanträden.
3.3.Ansvar och uppgifter
3.3.1.Styrelsen är mellan medlemsmötena föreningens beslutande organ.
3.3.2.Styrelsen skall i överensstämmelse med dessa stadgar, årsmötets och medlemsmötens fattade beslut handha ledningen för föreningens verksamhet, genom att praktiskt leda och ansvara för densamma.
3.3.3. Medlem kan när som helst under verksamhetsåret lämna motion till styrelsen.
3.3.4.Styrelsen ska behandla motionen, lämna skriftligt utlåtande och vid eventuellt avslag informera om medlemmens möjlighet att ta motionen till ett medlemsmöte.
3.3.5.Föreningens styrelse har skyldighet att ansvara för verksamhetens konstnärliga och pedagogiska kvalitet. För att få verka som ledare skall styrelsen anse att den aktuella ledaren har de konstnärliga och pedagogiska kvalifikationer som krävs för det aktuella uppdraget.
3.3.6.Styrelsen skall till årsmötet lämna årsberättelse över det gångna verksamhetsåret.
3.3.7.Kassören skall enligt dessa stadgar och de särskilda föreskrifter och beslut som föreningen tagit, förvalta föreningens penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar, övervaka medlemmarnas avgiftsbetalning samt ombesörja föreningens utbetalningar.
3.3.8.Som alternativ till att kassören gör en egen bokföring kan, efter styrelsens beslut i samråd med ABF Västernorrland, extern part utföra bokföringen samt administrativt och kameralt arbete för Kvartersteatern. Kassören förmedlar i detta fall de nödvändiga uppgifterna till den externa parten, och den externa parten redovisar löpande till Kvartersteaterns styrelse om ekonomi och administration.
Kassören sköter i övrigt förvaltningen enligt punkt 3.3.7.

3.3.9.Styrelsen bör adjungera så många av föreningens medlemmar som den anser sig behöva för att fullgöra sina uppgifter.
3.4.Avsättande av förtroendevald
3.4.1.Styrelseledamot eller annan förtroendevald som uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroende som uppdraget förutsätter, kan under pågående mandattid skiljas från sitt uppdrag.
3.4.2.Beslut om att skilja ledamot eller förtroendevald från sitt uppdrag fattas på medlemsmötet.
3.4.3.För besluts giltighet fodras att mer än hälften av de på mötet avgivna godkända rösterna röstat för detta beslut.
3.4.4.Att sådan fråga skall behandlas skall skriftligen meddelas medlemmarna senast fjorton dagar före mötet.

§ 4 Räkenskaper

4.1.Verksamhetsår
4.1.1.Verksamhetsåret löper från den 1 januari till den 31 december.
4.2.Revisorer
4.2.1.För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljs två revisore och en suppleant.
4.2.2. Revisorerna verkställer årsrevision av styrelsens förvaltning och avger till föreningens årsmöte revisionsberättelse med förslag om till- eller avstyrkande om ansvarsfrihet.

§ 5 Årsmöte
5.1.Föreningens högsta beslutande organ
 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall behandla följande frågor:

a) Styrelsens och revisorernas berättelser över det gångna verksamhetsåret
b) Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
c) Fastställande av resultat och balansräkning
5.2.Tidpunkt
5.2.1.Årsmötet skall hållas före maj månads utgång.
5.3.Kallelse och motioner
5.3.1.Kallelse skall ske senast sex veckor före årsmötet.
5.3.2.Kallelse skall anslås på föreningens anslagstavla samt på föreningens hemsida.
5.3.3. Motioner och skrivelser kan inlämnas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötesdatum.
5.3.4.Styrelsen har att behandla motioner och skrivelser samt underställa dessa, jämte utlåtande till årsmötet för behandling och beslut.
5.3.5.Årsberättelse, skrivelser och motioner jämte utlåtande till årsmötet skall för kännedom finnas för avhämtning för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på föreningens kontor.
5.3.6.Om möjlighet finns eller är påkallad skickas årsmöteshandlingarna ut till medlemmarna.
5.4.Ytterligare agenda
5.4.1.Årsmötet skall förrätta val av styrelse och revisorer samt övriga på dagordningen förekommande val.
5.4.2.Årsmötet skall även behandla inkomna skrivelser och motioner från medlemmarna.
5.5.Val och röstning
5.5.1. Nominering kan göras till valberedningen eller styrelsen när som helst under verksamhetsåret, dock senast tre veckor innan årsmötet.
5.5.2.För att vara vald till styrelseledamot fodras att ha erhållit mer än hälften av de vid valet angivna godkända rösterna.
5.5.3. I fall inte detta röstetal erhållits förättas omval mellan dem som erhållit de högsta röstetalen.
5.5.4.Vid rösträkning och lika röstetal avgör lotten.
5.5.5.Alla val sker med sluten omröstning om någon röstberättigad medlem så begär.
5.5.6.Vid rösträkning måste beslutet baserat på resultatet fattas med majoritet.


§ 6 Medlemsmöte
6.1.Agenda
Medlemsmötet ska ta upp frågor som:
a) Verksamhet
b) Verksamhetsplanering
c) Ekonomi
d) Behandling av skrivelser och rapporter
6.2.Tidpunkt
6.2.1.Föreningen skall hålla minst två medlemsmöten för varje verksamhetsår, varav ett skall vara årsmöte.
6.3.Kallelse och skrivelser
6.3.1.Kallelse till medlemsmöte skall ske minst sex veckor före mötesdatum.
6.3.2. Motioner och skrivelser kan inlämnas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar innan mötesdatum.
6.3.3.Styrelsen har att behandla motioner och skrivelser samt underställa dessa jämte utlåtande till medlemsmötet för behandling och beslut.

§ 7 Valberedningen
7.1.Sammansättning och val
7.1.1.Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar, varav en ska vara sammankallande.
7.1.2.Årsmötet bestämmer om valberedningen ska ha fler än tre medlemmar.
7.1.3.Val av valberedningen, inklusive dess sammankallande, sker på föreningens årsmöte.
7.1.4.Styrelsemedlem kan inte väljas till valberedningen.
7.2.Ansvar och uppgifter
7.2.1.Valberedningen ska hitta och ge förslag på kandidater till samtliga på årsmötet förekommande val förutom till ny valberedning.
7.2.2.Valberedningen ska meddela sitt förslag till styrelsen senast en vecka innan årsmötet.
7.2.3.Valberedningen ska redovisa sitt förslag på årsmötet.
7.2.4.Valberedningen ska redovisa samtliga inkomna nomineringar på årsmötet.

§ 8 Ändring av stadgar
8.1.Ändringskrav
8.1.1. Medlem kan när som helst lämna förslag till ändring av stadgar till styrelsen.
8.1.2.Styrelsen har att behandla förslaget samt underställa förslaget jämte utlåtandet till två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är årsmötet.
8.1.3.För besluts giltighet fordras att tre fjärdedelar (¾) av de godkända rösterna röstat för detta beslut vid varje möte.

§ 9 Upplösning av föreningen
9.1.Upplösningskrav
9.1.1.Föreningen kan inte upplösas om minst tio av föreningens verksamma medlemmar är villiga att upprätthålla dess verksamhet.
9.1.2.Beslut om upplösning av föreningen skall ske på ordinarie eller extra medlemsmöte.

9.1.3.Om upplösning av föreningen finns på dagordningen skall skriftlig kallelse tillsändas samtliga medlemmar.
9.2.Tillgångar
9.2.1.Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar fonderas och förvaltas av ABF Västernorrland.
9.2.2.Fondens tillgångar skall befrämja kulturverksamhet inom ABF Västernorrlands medlemsorganisationer.