Rapporter från Kvartersteaterns styrelsemöten.


Styrelsemöte 2012 05 27

Styrelsen beslutar att: Ha första styrelsemötet för hösten Söndagen den 26 augusti klockan 18.00.

Styrelsen beslutar att: Perra Söderberg  och Thomas Nordström har attesträtt upp till en

summa av 5.000 kronor.

Styrelsen beslutar att: AU har attesträtt upp till en summa av 20.000 kronor.  Vid högre belopp än 20.000 kronor krävs ett styrelsebeslut.

Årets verksamhet är i princip avslutad kören fortsätter fram till den 10:e juni. Improvisationsgruppen för ungdomar avslutas till midsommar.

Styrelsen konstaterar att barn och ungdomsteaterfestivalerna gick så bra som vi hoppats.                                                        

Perra berättar att volontärprojektet kan bli lite försenat beroende på volontärens uppehållstillstånd. 

Många ungdomar var med och hjälpte till under barnteaterfestivalen och gjorde ett fantastisk arbete, vilket visar att ju fler som känner sig delaktiga desto bättre verksamhet kan man genomföra.                                                        

Förslag från Perra är att från det konstituerande protokollet efter årsmötet börjar från paragraf 1.

Styrelsen beslutar att: godkänna förslaget.                                                       

Perra har varit i Holland på kurs och studiebesök gällande volontärarbete. Perra föreslår att Thomas ska ansöka om en liknande kurs till hösten.

Perra och Tompe åker till Stockholm på ABF-jubileum 11-15 juli. Perra Och Alf Wickström ska hålla

teaterworkshop på kulturhuset i samband med tidigare nämna jubileum.

 


 

Styrelsemöte 2012 04 01

Perra informerar om att bokslut är gjort och kommer föredras på nästa styrelsemöte tillsammans med revisionsberättelsen. 

Rapport: Helgen 31 mars-1 april genomfördes en kurs i storytelling, för ledare och vuxengrupp samt en deltagare från AT Pegasus. Kursledare var Peppe Östensson.

Stagefightgruppen har fått en förfrågan om att uppträda på Östrand/Ortvikendagarna. Pengarna från detta kommer att gå till att köpa nya vapen. 

I övrigt fortgår verksamheten inför festivalerna i vår.                            

ABF:s 100årsjubileum i juni kommer Perra att delta och ha workshop på Kulturhuset i Stockholm.

 Sex representanter från Kvartersteatern deltog på ATF:s förbundsmöte i Årsta 23-25 mars.  

 En fråga från Perra är om vi ska åka med nästa verksamhetsårs ledare till Runö i Stockholm i augusti som kickoff. Styrelsen beslutar att: ge Perra uppdraget att utreda möjligheterna att kunna genomföra detta.

 


 

Styrelsemöte 2012-02-26

Det är dags för bokslut och kassören har kontaktat Lars-Åke Andersson för att göra bokslutet.

Volontäransökan är inskickad. Kvartersteatern har fått en inbjudan av Ungdomsstyrelsen, för ett studiebesök i Holland, 11-13 maj. Perra åker på detta.

Arbetsmöte för styrelsen söndagen den 4 mars kl 10.00.

Styrelsen beslutade att ha föreningens årsmöte söndagen sen 6 maj klockan 18.00.


 

Styrelsemöte 2011 01 29

Kommunen har aviserat att vi kommer att få en hyreshöjning.  Vi vet att det kommer att bli en stor höjning utifrån vad vi betalar i dag. Styrelsen ser med stor oro på detta.

På medlemsmötet kom frågan upp hur man blir ledare på Kvartersteatern. Perra och Rickard fick styrelsens uppdrag att göra ett skriftligt förslag på hur föreningen ska rekrytera sina ledare. Styrelsen beslutar att fastställa skrivelsen som Kvartersteaterns rekryteringsmodell för blivande ledare.

Erika redovisade resultatet från sitt skolarbete: ”Att vara med – medlemmars upplevelser om inflytande och att påverka på Kvartersteatern”.

NEATA- festival Juli 2012 i Sönderborg, Danmark. Sverige har 4 platser till denna festival. Ungdomar mellan 18-25 får söka. Perra sätter upp anslag om detta på anslagstavlan och lägger ut det på hemsidan så fort inbjudan är översatt.

Ett preliminärt internationellt ungdomsutbyte planeras för sommaren. Land blir ev. Bulgarien. 6 ungdomar och en ledare från Kvartersteatern får åka på detta.

Ungdomsrådet önskar få en egen nyckel till föreningens lokaler. – Styrelsen beslutar: att Emil Dahlqvist får förtroende att kvittera ut en nyckel till föreningens lokaler.

Lovverksamhet på sportlovet – Perra får i uppdrag att göra en intressekoll i berörda barngrupper.Styrelsemöte 2011 01 08

Kvartersteatern har lämnat in en ansökan till Ungdomsstyrelsen och EU programmet  ”Youth in action”  för att ta emot en volontär.

Den volontär föreningen ansökt för kommer från Vitryssland och tanken är att hon ska arbeta i föreningens verksamhet i drygt tio månader.

Förhoppningsvis kommer hon börja 1 september.

 

 Erika Othzén håller på en utredning om hur ungdomarna uppfattar möjligheten att påverka i föreningens verksamhet.

 

Kvartersteatern kommer att få en stor hyreshöjning. I bästa fall kommer alla medlemsavgifter att gå till hyra istället för till verksamhet. Det kan bli så att hyreshöjningen blir större och konsekvensen av det kan vi i dagsläget inte överblicka.

 

På medlemsmötet kom frågan upp vad som krävs och hur man blir ledare i föreningen. Perra och Rickard får i uppdrag att skriftligt formulera detta.

 

Styrelsen beslutar att köpa T-shirts som visar vilka som ingår i föreningens ungdomsråd.

 

Nästa styrelsemöte: 2012 01 29. Kl 18.00 

Styrelsemöte 2011 11 27

Thomas berättar om vuxengruppens planer om en sommarföreställning modell lite mindre på eventuellt Norra berget i sommar.

 

Kvartersteatern kommer att delta i ett ungdomsutbyte i Ungern sommaren 2012 om projektet blir godkänt av Ungerska programkontoret.

 

Angående det av medlemmarna önskade nyhetsbrevet ska vi på prov styra detta till hemsidan där alla nyheter kommer att läggas ut. Frågan får sedan tas upp på nästa medlemsmöte. Thomas arbetar vidare med föreningens hemsida.

 

De fasta telefonerna är borttagna på ABF och telefonin är nu helt mobil. De fasta Telefonnumren till Perra och Thomas finns kvar Det vill säga 060- 64 10 67 till Thomas och 060- 64 10 69 till Perra. Då man ringer dessa nummer kommer man till deras mobiltelefoner. Vi uppmanar alla att använda dessa nummer då ni ringer då detta blir billigare för er, dock går det inte att skicka sms till dessa nummer då är det samma gamla mobilnummer som gäller.

 

Ungdomsrådet har haft sitt första möte och de har börjat dra upp riktlinjerna för sitt arbete. Ett arrangemang som de arbetar med är julavslutningen för ungdomsgrupperna.

 

Till ATF:s förbundsmöte har föreningen beslutat nominera Michael Skoglund och Lars Nordgren (Pegasus Gävle) och Alf Wikström (Bredsjö) till omval och Albin Karlsson Kvartersteatern Sundsvall från suppleant till ordinarie ledamot.

 

Styrelsen beslutade att följande medlemmar ska representera Kvartersteatern vid Arbetarteaterförbundets förbundsmöte i Årsta folkets hus (Stockholm) Rickard Björk, Hanna Lundkvist, Viktoria Lövgren, Mikael Hågestam, Sofie Tejre och Jonna Jansson

 

Styrelsen beslutar att ha Julavslutning för ledare och styrelse 16/12 klockan 18.00

 Styrelsemöte 11 11 06: 

Förslag: Att Kvartersteatern skall ha verksamhet för barn/ungdom på sportlovet under dagtid.

Styrelsen beslutar att: Ge frågan till föreningens ungdomsråd, som får i uppdrag att återkomma med synpunkter inför styrelsens beslut.

 

Förslag: Att föreningen inköper en projektor och filmduk.

Styrelsen beslutar att: Bifalla förslaget och ger kontoret i uppdrag att sköta detta.

 

Förslag: Att inrätta ett pjäsbibliotek på Kvartersteatern.

Styrelsens beslut: Styrelsen ger Erika Othzén och Sofie Tejre i uppdrag att lösa frågan.

 

Arbetarteaterförbundets förbundsmöte: Kvartersteatern har rätt att representeras av sex ombud på förbundsmötet.

Styrelsen beslutar: Att bordlägga frågan till nästa möte.